Copyright © sinds 2005. All rights reserved.

Design by NIRI. Deze website is van Stichting NIRI.

Maslak-e-Alahazrat Stichting Noorani islamic research institute www.tangali.net
Home Over ons Portfolio Tasawwuf Publicaties Events Opleidingen Research

Qadri Razvi Noorani

Over onsTangali Qadri Razvi Noorani is geboren in Suriname, is een islamitische- en seculier geleerde die zich richt op het creëren van oplossingen voor de (moesliem-)jongeren. Hij is een klassiek geschoolde Shari’ah Schriftgeleerde, die 25 jaar (1987-2012) de training heeft ondergaan met het bestuderen van de islamitische wetenschappen en seculiere wetenschappen onder spirituele drive van zijn:


De oprichter is internationaal spreker op:

Organisatie informatie

Stichting Noorani Islamic Research Institute


Bezoekadressen op afspraak

Cultural Business Centre NoLimit

Geldershoofd 80

1103 BG Amsterdam Zuidoost


Haags Ondernemershuis

Prinsegracht 46
2512 GA Den Haag


Postadres

Rooseveltstraat 86

2321 BM Leiden

Email: mail ons


KvK-nummer:51497735

ING-bank: NL77 INGB 0005 9953 68

BTW-nr: vrijgesteld

Oprichting: 2010

Copyright sinds 2005

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op de sway en alle onderliggende pagina’s aantreft bij Stichting Noorani Islamic Research Institute (NIRI). Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Stichting NIRI of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.


Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Stichting Noorani Islamic Research Institute”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.


Stichting NIRI voert het beheer over de pagina’s op Sway.office.com en de websites van www.tangali.net. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op onze Sway of genoemde websites is toegestaan. Stichting NIRI stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld van geconstateerde inbreuk op deze auteursrechten.

De naam van de stichting

De stichting Noorani Islamic Research Institute (NIRI) is opgedragen aan de grootmeester van de islam, Imam Shah Ahmad Noorani Siddiqui Qadri Razvi (moge Allah Ta’ala tevreden met hem zijn). Hij was een voorstander van: “Een systeem van deugdzame standvastigheid.... een politiek systeem van veiligheid en rechtvaardigheid .... een economisch systeem van recht en provisie .... een spiritueel systeem van meditatief denken en innerlijke reflectie én gedenken van Allah .... en een sociaal systeem van broederschap.”.

De stichting heeft ten doel:

Het doen van wetenschappelijk onderzoek vanuit islamitische invalshoek ter bevordering van de integratie van moslims en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

studies uit te brengen over islamitisch denken en islamitisch geloof. het uitbrengen van advies aan organen, commissies en instellingen van de vertegenwoordigers van de islamitische organisaties en solidaire niet-islamitische organisaties; het vormen van (internationale) netwerken met verwante instellingen en deskundigen; het organiseren van conferenties en studiedagen; het organiseren van debatten in de media, dan wel het deelnemen aan publieke debatten. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door::.

  • subsidies en bijdragen
  • schenkingen, erfstellingen en legaten; en
  • alle andere verkrijgingen en baten.
Over de oprichter

Stichting Noorani Islamic Research Institute (NIRI) is een NGO en ono-profit onderzoeksinstituut op het gebied van onderwijs, moesliemstudies, liefdadigheid, islamitische-, politieke-, juridische-, bedrijfskundige wetenschappen en Sufi studies.


NIRI moedigt het werk aan een breed scala van onderwerpen die relevant zijn voor de onderwijssector, waaronder maar niet beperkt tot pedagogiek, lerarenpraktijken, leiderschap en beleid, omdat het betrekking heeft op de voorwaarden en status van onderwijs in moesliemgemeenschappen en participatie in wereldwijde in stellingen. Het uitgangspunt van NIRI is dat onderwijs meer dient dan alleen het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden, maar de verbetering van de holistische aspecten (fysiek, biologisch, technisch, chemisch, economisch, enz.) van individuen en samenlevingen. NIRI zoekt manuscripten op vakgebieden zoals vergelijkend onderwijs, jeugd- en jongerenontwikkeling, curriculumhervorming, voorschools onderwijs, hoger onderwijs en anderen. NIRI heeft een periodiek tijdschrift zonder disciplinaire of methodologische vooringenomenheid.


Hoog opgeleiden kunnen ook teksten insturen voor kosteloos plaatsing in de RSS tijdschrift van NIRI. Alle manuscripten worden eerst onderworpen aan een dubbelblind peer-review proces voorafgaand aan aanvaarding en publicatie.